Quốc hội hôm nay (31/5) thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2022-2023

Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã h