Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/6/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/6/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/6/2024 Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Tin doanh nghiệp MWG: Ngày 11/06, HĐQT MWG thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại cho các cổ đông hiện hữu. Theo đó, MWG dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng tiền theo tỷ lệ 5% (1 cp được nhận 500 đồng). …