Ba tựa game có điểm số cao nhất trong năm 2024, Palworld và Helldivers nằm ngoài danh sách

Ba tựa game có điểm số cao nhất trong năm 2024, Palworld và Helldivers nằm ngoài danh sách