Lợi nhuận tăng gấp gần 40 lần, Bến xe Hà Nội (HNB) chia cổ tức 5% cho cổ đông

Lợi nhuận tăng gấp gần 40 lần, Bến xe Hà Nội (HNB) chia cổ tức 5% cho cổ đông

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Bến xe Hà Nội cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 98,4 tỷ đồng, tăng 61,3% so với năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 8,59 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của HNB năm 2022 đạt 4,79 tỷ đồng, tăng gấp 37,6 lần năm trước, do năm 2021 chỉ báo lãi 124,26 triệu …