International friendly: Portugal v Ireland updates

International friendly: Portugal v Ireland updates