Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp mới với cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp mới với cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với những đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Thông tư áp dụng cho 9 nhóm đối tượng Một là cán bộ, công chức hưởng lương từ …